21.Apr.2022

Dopytovo – orientovaný projekt Podpora procesov transformácie v CSS Zákamenné

Kód projektu ITMS2014+: 312041BQB5
Rozpočet projektu: 65 980,07 eur
04/2022 - 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.employment.gov.sk /  www.esf.gov.sk

O projekte

Prijímateľom dopytového projektu je Centrum sociálnych služieb Zákamenné (ďalej len „CSS“). Projekt Podpora procesov transformácie v CSS Zákamenné nadväzuje na aktivity naštartované v rámci NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, kód projektu ITMS 312041R446.

Vďaka národnému projektu a angažovaným expertom, ktorí nám poskytovali poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov, bol zostavený tiež transformačný plán, ktorý je popri ostatných strategických dokumentoch CSS jedným z východiskových dokumentov, od ktorého sa odvíja ďalšia činnosť transformačného tímu sformovaného v našom zariadení.

Cieľom tohto projektu je podporiť interne prebiehajúce transformačné procesy spojené s deinšitucionalizáciou. V súlade so schváleným transformačným plánom budeme naše úsilie sústreďovať do premeny inštitucionálnej sociálnej služby s ústavnými rysmi do novovytvorenej siete pobytových služieb, so zachovaním garancie dostatočnej ponuky možností aktivizačných činností.

Vďaka projektu sme zaradili do organizačnej štruktúry novú pozíciu manažéra transformácie, ktorého cena práce ako aj cena práce kvalifikovaných expertov v oblasti transformácie zariadení sociálnych služieb a supervízora budú finančne kryté rozpočtom projektu.
 

Všeobecné informácie o projekte

 • Názov projektu:  Podpora procesov transformácie v CSS Zákamenné
 • Kód projektu: 312041BQB5
 • Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
 • Investičná priorita: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
 • Špecifický cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj
 • Cieľová skupina: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 21 mesiacov
 • Obdobie realizácie projektu: 1.3.2022 – 30.11.2023
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 65 980,07 eur
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Dôležité odkazy: