13.Jan.2023

Oznam pre zamestnnancov - Dotácia na stabilizačný príspevok

Usmernenie k poskytnutiu jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (úprava k 9.1.2023)

Príloha k usmerneniu - Odporúčané znenie ustanovení dodatku k pracovnej zmluve (vo formáte docxvo formáte .odt)

V termíne do 17.1.2023 je potrebné zaslať zamestnávateľovi vyplnené dokumenty vrátane príloh:

  • Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3o ods. 1 NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 524/2022 Z. z. – "dotácia na stabilizačný príspevok"sociálne služby - úprava k 12.1.2023 (vo formáte xlsx vo formáte ods)
  • Podmienkou poskytnutia dotácie je priloženie dokladu príslušného inšpektorátu práce, nie staršieho ako tri mesiace.

Vzor žiadosti a jej prílohy nie je možné meniť ani dopĺňať alebo vypúšťať riadky alebo bunky.

  • Pomocná výpočtová tabuľka k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3o NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 524/2022 Z. z. – "dotácia na stabilizačný príspevok" - úprava k 12.1.2023 (vo formáte xlsx vo formáte ods)

Všetky podmienky a viac informácií na stránke MPSVaR SR:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/.