16.May.2017

Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020, pod názvom: ,,Netradičnou cestou po stopách našich predkov“, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/I/A/0010, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt interreg poľsko slovensko

Názov projektu:
,,Netradičnou cestou po stopách našich predkov“

Partneri projektu:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
a
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów Bulowice

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020, pod názvom:
,,Netradičnou cestou po stopách našich predkov“, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/I/A/0010, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Opis mikroprojektu:

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013 sme sa zapojili do troch výziev na predkladanie žiadostí v ktorých sme boli úspešní. S našim cezhraničným partnerom sme vytvorili spoluprácu v rôznych oblastiach a naďalej ju chceme rozvíjať. V rámci realizácie predchádzajúcich projektov sme nášho cezhraničného partnera postupne zoznámili s našimi zariadeniami, metódami práce v zariadení, niektorými historickými pamiatkami, históriou a kultúrou nášho regiónu a taktiež so zvykmi a tradíciami našich otcov. Oboznámili sme sa s faunou a flórou našich regiónov. 

Počas realizácie predchádzajúcich projektov sme často narážali na množstvo prekážok, ktoré musí prekonať zdravotne postihnutý človek na ceste za poznaním.                    
Hlavným problémom, ktorý chceme pomocou projektu vyriešiť je, že prijímatelia sociálnych služieb s rôznym druhom a stupňom postihnutia, či na Slovensku alebo v Poľsku, nemajú dostatok príležitostí zúčastňovať sa aktivít, ktoré sú pre zdravého človeka samozrejmosťou. Chceme aby udržiavali čo najintenzívnejší kontakt s prírodou, vonkajším prostredím, svetom okolo.
Primerane ich zdravotnému postihnutiu je našim cieľom u každého individuálne podporiť v čo najvyššej možnej miere sebestačnosť, rozvíjať jeho intelekt, kontakt s okolitým svetom, integráciu, záujem o krásy okolo. Priamy kontakt s prírodou, dostupnosť možností tráviť čas v prírode, spoznávať krásy regiónu v ktorom žijú. Zdolávať prekážky v ceste za poznaním sú veci, ktoré majú pozitívny vplyv na účinnú stimuláciu telesnej a psychickej stránky ich osobnosti.

Chceme zabezpečiť, aby mohli navštíviť miesta, ktoré sú pre zdravých, ľahko dostupné, ale pre ľudí so zdravotným postihnutím to často znamená zdolanie množstva prekážok.
Chceme „uchrániť od zabudnutia“ neoceniteľné prírodné a kultúrne dedičstvo našich regiónov a sprístupniť ho aj ľuďom so zdravotným postihnutím.
Chceme podporovať a udržiavať u našich prijímateľov sociálnych služieb v čo najvyššej možnej miere ich fyzickú zdatnosť, čo v neposlednom rade, pozitívne vplýva na celkový zdravotný stav. Zvyšovanie kondície im umožní zdolávať náročnejšie túry a otvorí väčšie možnosti.

Implementáciou e- produktov zameraných na edukáciu našich prijímateľov sociálnych služieb prispejeme k zvýšeniu ich povedomia o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia ako aj k odstráneniu jazykových bariér pri vzájomnej komunikácii s cezhraničným partnerom.
Chceme zvýšiť dostupnosť príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím, zvýšiť povedomie širokej verejnosti o živote ľudí so zdravotným postihnutím. Našim cieľom je vytvárať priestor na odstraňovanie bariér.

V rámci realizácie mikroprojektu plánujeme pripraviť aktivity, ktoré budú mať nielen kvalitný cezhraničný dopad, ale zároveň budú pre všetkých účastníkov pútavé a prínosné. Prispejeme tak k spoznávaniu, ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, k vytvoreniu vhodných podmienok pre marginalizované skupiny obyvateľstva.

Cieľ mikroprojektu:

Hlavným cieľom projektu je:
Zachovanie, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov.
Prostredníctvom naplánovaných aktivít chceme :
- prispieť k odstraňovaniu bariér a tým sprístupniť kultúrne a prírodné dedičstvo našich regiónov znevýhodneným skupinám, ľuďom so zdravotným postihnutím,
- implementáciou e- produktov zameraných na edukáciu našich prijímateľov sociálnych služieb prispieť k zvýšeniu ich povedomia o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia ako aj k odstráneniu jazykových bariér pri vzájomnej komunikácii s cezhraničným partnerom,
- dosiahnuť zvýšenie fyzickej zdatnosti, posilnenie sebavedomia, individuality, otvorenie nových možností pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý kladie dôraz na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb, poskytovanie sociálnych služieb na základe individuálneho plánu a preferenciu prirodzeného domáceho prostredia pri poskytovaní sociálnych služieb, upravuje v § 6 ods. 2 písm. a) poskytovanie sociálnych služieb nasledovne: „Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti.“
Napĺňaním zákona, ako aj realizovaním jednotlivých aktivít chceme dosiahnuť, aby znevýhodnené skupiny osôb, osoby so zdravotným postihnutím, mali viac možností na podporu sebestačnosti, aby zdolávali a spoznávali miesta, doposiaľ pre nich nezdolateľné. Chceme zvýšiť povedomie celej spoločnosti o živote a postavení osôb so zdravotným postihnutím.
Realizáciou aktivít v rámci projektu prispejeme k prehlbovaniu trvalo udržateľnej spolupráce medzi cezhraničnými partnermi v zmysle spoznávania a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva oboch regiónov.

Špecifické ciele:

1. Vytváranie nových možností pre marginalizované skupiny, odstraňovanie bariér, sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu.
Prijímatelia sociálnych služieb v našich zariadeniach sú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Majú veľmi málo možností tráviť čas v prírode a spoznávať krásy regiónu v ktorom žijú. Často im v tom bráni zlá fyzická kondícia, pamiatky ktoré nemajú bezbariérový prístup, obmedzené možnosti.
Napĺňaním Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010-2020 s podtitulom: Obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér, upriamujeme pozornosť na záväzky vyplývajúce z Charty základných práv a základných slobôd EÚ, kde v článku 26 je uvedené, že „EÚ uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.“
Aktivitami realizovanými v rámci projektu chceme vytvoriť nové možnosti pre znevýhodnené skupiny, ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečiť im účasť na kultúrnom a spoločenskom živote, odstraňovať bariéry, sprístupniť kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu.

2. Zvýšenie povedomia prijímateľov sociálnych služieb o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia, odstránenie jazykových bariér pri vzájomnej komunikácii.
Implementáciou e- produktov zameraných na edukáciu našich prijímateľov sociálnych služieb prispejeme k zvýšeniu ich povedomia o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia ako aj k odstráneniu jazykových bariér pri vzájomnej komunikácii s prijímateľmi sociálnych služieb cezhraničného partnera.

3. Chceme podporiť rozvoj tvorivého, umeleckého a intelektuálneho potenciálu, sprístupniť obsah vzdelávania pre znevýhodnené skupiny, osoby so zdravotným postihnutím inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami, podporiť digitalizáciu textov a využívanie informačných a komunikačných technológií.

V rámci mikroprojektu sme s našim cezhraničným partnerom realizovali nasledovné aktivity:

1.  Poznávací výlet na území Poľskej republiky

Termín realizácie:  11.05.2017
Miesto realizácie:  Bielsko-Biala, Poľská republika
Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb DSS a ZPS Zákamenné vycestovali autobusom za cezhraničným partnerom do Bulowíc. Spoločne sme sa zúčastnili výletu na tému: Spoznaj kultúrne a prírodné dedičstvo cezhraničného regiónu. Vycestovali sme do mesta Bielsko-Biala, kde sme navštívili Múzeum histórie, Starú fabriku, Dom tkáča. 
Dozvedeli sme sa veľa o histórii, zvykoch a kultúrnych pamiatkach. Našli sme veľa spoločných prvkov v umeleckej ale aj ľudovej tvorbe.

     

2. Prekonávajme bariéry pri spoznávaní našich regiónov.

Termín realizácie:  06.09.2017 - 07.09.2017
Miesto realizácie:  Zákamenné, Oravská Lesná

Dvojdňová aktivita, stretnutie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb oboch partnerských zariadení.

1. deň: ,,Deň plný hier"
Deň sme začali
 cyklomaratónom: ,,Spoznaj krásy Slovenska zo sedadla svojho bicykla." Súťažili spolu zamestnanci aj prijímatelia oboch partnerských zariadení sociálnych služieb, pridali sa aj žiaci Základnej školy z Oravskej Lesnej. Po dobrom obede sme pokračovali športovými aktivitami, niesli sa v duchu: „Posilnime svoje telo, aby sme mohli spoločne spoznávať svet okolo nás.“

  

2. deň: Seminár a výstava zameraná na prezentáciu kultúrneho dedičstva našich regiónov, remesiel, tradičných produktov, zvykov a obyčajov.

  

3. Poznávací výlet na území Slovenskej republiky

Termín realizácie:  01.08.2017
Miesto realizácie:  Zákamenné, Terchová, Vrátna dolina, Stará Bystrica
Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb Domu Pomocy Spolecznej  Braci Albertynów Bulowice vycestovali autobusom za cezhraničným partnerom do Zákamenného. Spoločne sme sa zúčastnili výletu na území Slovenskej republiky. Navštívili  sme obec Terchová, kde sme  mohli spolu obdivovať prírodné a kultúrne dedičstvo charakteristické pre tento región.
Terchová je miestom, kde žil a dobrým ľuďom pomáhal národný hrdina Juraj Jánošík. Navštívili sme spoločne sochu Juraja Jánošíka, Považské múzeum Juraja Jánošíka, drevený Betlehem. Terchová patrí medzi klenoty  Malej Fatry. Čaro prírody sme si spoločne vychutnávali prostredníctvom vyhliadkovej jazdy Terchovským vláčikom.
Nakoniec sme sa v doline Vrátna, ktorá sa nachádza priamo v srdci  Národného parku Malá Fatra, previezli lanovkou a obdivovali krásy okolitých vrchov. Náš spoločne prežitý deň sme ukončili v Starej Bystrici, kde sme si prezreli Slovenský orloj, jediný a prvý orloj na Slovensku s astrolabom.

  

4. Výroba propagačného materiálu

Termín realizácie:  07/2017 – 12/2017
Miesto realizácie:  Bulowice, Zákamenné, Námestovo
V rámci tejto aktivity sme spoločne s cezhraničným partnerom pripravili propagačný materiál, ktorý prezentuje spoločnú realizáciu mikroprojektu, to čo sme spolu prežili, miesta, ktoré sme navštívili. Prezentovali sme cezhraničné partnerstvo domovov sociálnych služieb, aktivity, ktoré majú dopad na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, výmenu know-how. Poukázali sme na možnosti znevýhodnených skupín, ľudí so zdravotným postihnutím v prekonávaní prekážok v rámci spoznávania kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného územia. Poukázali sme na to, čo nás v našej histórii spája, a v čom sme odlišní. V rámci trvalo udržateľnej spolupráce s našim cezhraničným partnerom poukazujeme na miesta, ktoré ešte spolu plánujeme navštíviť.

 

5. Výstava na tému: „Minulosť našimi očami“

Termín realizácie:  01.12.2017
Miesto realizácie:  Žilina
Uvedená výstava bola zameraná na prezentáciu výrobkov, ktoré vyrobili prijímatelia sociálnych služieb oboch partnerských sociálnych zariadení. Prostredníctvom práce vlastných rúk sa snažili priblížiť kultúrne dedičstvo regiónov, v ktorých žijú. Používali tradičné prírodné materiály, ktoré poznali aj naši otcovia. Výstava bola realizovaná v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja za účasti širokej verejnosti.

    

 

Obdobie realizácie mikroprojektu:
04.2017 – 12.2017

Hodnota mikroprojektu:
Celkové náklady projektu tvoria 36 210,39  EUR  vrátane:
a) spolufinancovania z prostriedkov ERDF tvorí 85% celkových nákladov projektu,
b) spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje 10% celkových nákladov projektu,
c) vlastné zdroje partnerov činia 5% celkových nákladov projektu.

 

Viac fotografií z realizácie mikroprojektu nájdete TU.