20.Mar.2020

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Poľská republika 2014 - 2020

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020, pod názvom: „Kráčame spoločne s našimi predkami“, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/V/A/0208, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A
Poľsko - Slovensko 2014 -2020.


Obdobie realizácie mikroprojektu: 8/2020 – 8/2021

Názov projektu:
„Kráčame spoločne s našimi predkami“

Partneri projektu:
Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów

 

Opis mikroprojektu:

Cezhraničná spolupráca medzi zariadeniami sociálnych služieb v Zákamennom a Bulowicami trvá a aktívne sa rozvíja už od roku 2009.V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republika 2007-2013 sme realizovali tri projekty a v rámci Program Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020 sme zrealizovali jeden projekt v roku 2017. V rámci spolupráce v predchádzajúcich projektoch sme sa s naším cezhraničným partnerom zoznámili s našimi zariadeniami sociálnych služieb na Slovensku ako aj v Poľsku, porovnali sme metódy a postupy pri poskytovaní sociálnej služby. Navštívili sme niektoré historické pamiatky v pohraničí.

V dnešnej uponáhľanej dobe je potreba oddychu v prírode čoraz viac nutnejšia, ako tomu bolo v minulosti. Hlavným problémom, k riešeniu ktorého chceme realizáciou nášho projektu prispieť, je zabudnutie na veľmi bohatú spoločnú históriu. Chceme upriamiť pozornosť na ochranu prírodného dedičstva a túto skutočnosť pripomínať každému, nakoľko hlavnú myšlienku nášho projektu najlepšie vystihuje citát: „Prírodné a kultúrne dedičstvo nie je len pokladom národa, ale aj celého ľudstva. Strata akejkoľvek malej časti tohto dedičstva ochudobňuje nielen konkrétny región, či krajinu, ale aj celý svet.“ Dôsledkom tejto situácie je aj napriek sprísneniu zákonných noriem zhoršujúci sa stav prírodného dedičstva v regióne Orava a stagnujúci vzťah obyvateľstva k životnému prostrediu. Preto musí jej ochrana patriť medzi najvyššie priority.

Osoby so zdravotným postihnutím nemajú možnosť vždy udržiavať kontakt s prírodou a musia čeliť rôznym prekážkam, s ktorými zdraví ľudia nemusia zápasiť. Cieľové skupiny sa vzájomne oboznámia s kultúrnym dedičstvom oboch národov a miestnych komunít. Záujem o prírodné a kultúrne dedičstvo, vzájomnú históriu nepochybne posilní vzťahy medzi komunitami prijímateľov sociálnych služieb a širšou verejnosťou, čo prispeje k prijatiu spoločných cezhraničných iniciatív, ktorými posilníme rozvoj na poľsko-slovenskom pohraničí a prispejeme k jeho propagácií. Počas realizácie predchádzajúcich projektov sme často narážali na množstvo prekážok, ktoré musí prekonať osoba so zdravotným postihnutím na ceste za poznaním.

Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb je jednou zo základných povinností pri poskytovaní sociálnych služieb v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; má právo na aktivizáciu podľa svojich potrieb, schopností a možností. V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti. Našim cieľom je u každého z nich individuálne podporiť v čo najvyššej možnej miere integráciu, rozvíjanie intelektu a kontakt s okolitým svetom.

Cieľ mikroprojektu:

Hlavným cieľom, ktorý chceme riešiť, je zabezpečenie dostupnosti informácií pre prijímateľov sociálnych služieb o prírodnom a kultúrnom dedičstve v pohraničí, o našich predkoch, bežným spôsobom bez rozdielu v porovnaní so zdravou populáciou. Cieľom projektových aktivít chceme:

- zvýšiť dostupnosť príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím, povedomie širokej verejnosti o ich živote prezentáciou zdokumentovaných zážitkov,

- prispieť k odstraňovaniu bariér a tým sprístupniť kultúrne a prírodné dedičstvo našich regiónov znevýhodneným skupinám vybudovaním bezbariérového chodníka W. Rowlanda v komunitnej záhrade, vybavením oddychovej zóny a tak zabezpečiť, aby prijímatelia mali možnosť stráviť čas v prírode,

- s osobitnou starostlivosťou pestovať, chrániť naše kultúrne dedičstvo, čerpať z dostupných materiálov a historických prameňov.

V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, článku 19, právo byť súčasťou komunity sa vzťahuje na zásadu úplného a účinného začlenenia a účasti v komunite (v spoločnosti), t. z. zahŕňa plný spoločenský život a prístup ku všetkých službám ponúkaným verejnosti a na podporu služieb ponúkaných osobám so zdravotným postihnutím, ktoré im umožnia inklúziu a účasť vo všetkých sférach spol. života. Tieto služby môžu súvisieť s bývaním, dopravou, vzdelávaním, zamestnaním, rekreačnými aktivitami a službami ponúkanými verejnosti, vrátane sociálnych médií. Právo zahŕňa prístup ku všetkým udalostiam v spoločnosti, okrem iného verejných stretnutí, kultúrnych a náboženských festivalov a akejkoľvek inej činnosti, ktorej sa osoba s postihnutím chce zúčastniť. Týmto chceme odstrániť izoláciu a segregáciu od nezávislého života v komunite a nedostatok kontroly nad každodennými rozhodnutiami. Prostredníctvom naplánovaných aktivít môžeme teda kráčať spoločne s našimi predkami za poznaním, ktoré je možnosťou a má pozitívny vplyv na účinnú stimuláciu telesnej a psychickej stránky ich osobnosti, čo pozitívne vplýva na celkový zdravotný stav.

Špecifické ciele:

1. Reminiscencia a spoznávanie vzájomnej histórie má výrazný vplyv na psychickú a fyzickú kondíciu človeka. K uvedenému záveru sme dospeli na základe vzájomnej cezhraničnej spolupráce a získaných poznatkov. Vytvárame priestor pre nové možnosti pre odstraňovanie fyzických ako aj spoločenských bariér, s cieľom sprístupnenia kultúrneho a prírodného dedičstva Slovákov a Poliakov v pohraničí. Plánované aktivity smerujú k napĺňaniu Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010-2020 s podtitulom: Obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér.

2. Zvýšiť úroveň poznania prijímateľov sociálnych služieb o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia a povedomia obyvateľov nášho regiónu a cezhraničného partnera o významnej osobnosti našej histórie Williama Rowlanda, ktorému učarovala príroda, najmä lesy horného Uhorska, dnes Slovenska. V jeho spise o význame lesa poukázal na nezastupiteľnú úlohu lesa pri ochrane pôdy a zadržiavaní vody, význame životného prostredia, čo chceme sprostredkovať prostredníctvom vybudovania bezbariérového náučného chodníka W. Rowlanda v komunitnej záhrade a vybavenia oddychovej zóny. Cieľom uvedenej aktivity je napĺňať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý v preambule definuje, že zdravotné postihnutie sa vyvíja a je výsledkom pôsobenia medzi osobami so zhoršeným zdravím a medzi bariérami v postojoch a prostredím, ktoré im bránia plne a účinne sa zúčastňovať na živote v spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

3. Chceme podporiť rozvoj tvorivého, umeleckého a intelektuálneho potenciálu, sprístupniť obsah vzdelávania pre znevýhodnené skupiny, osoby so zdravotným postihnutím inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami, podporiť digitalizáciu textov a využívanie informačných a komunikačných technológií. Uvedený cieľ prispeje k postupnému začleňovaniu sa prijímateľov sociálnych služieb ako minoritnej, diskriminovanej skupiny občanov do života majoritnej spoločnosti s cieľom dosiahnuť inklúziu.

V rámci mikroprojektu sme s našim cezhraničným partnerom realizovali nasledovné aktivity:

Aktivita č. 1: Prírodné a kultúrne krásy Wisła – Ustroń vidieť, spoznať a zdokumentovať. Dvojdňová poznávacia spoločná aktivita na území Poľskej republiky.

Termín realizácie:  16.6.2021 – 17.6.2021
Miesto realizácie: Ustroń, Wisła, Rownica – Ustroń, Gorki Male, Poľská republika

1. deň: Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb CSS Zákamenné a DPS Bułowice pricestovali do Prírodného parku Sliezskych Beskýd. V meste Wisła navštívili Hrad prezidenta PL, mestský park,  pamätník prameňov Wisły. V poobedňajších hodinách si  čaro prírody vychutnali vyhliadkovou jazdou na vozoch turistickým chodníkom Sliezskych Beskýd.
  

2. deň: začali sme návštevou netradičnej ZOO, ktorá umožňuje komunikáciu s voľnou prírodou, zábavou a vzdelávaním v prírodných podmienkach starých bukových stromov. Neskôr navštívili Chlebovú chatu, ktorá ponúka stretnutie s tradíciami, zvykmi a životom našich predkov. 
  

Aktivita č. 2: Vybudovanie bezbariérového náučného chodníka W. Rowlanda v komunitnej záhrade a oddychovej zóny. 

Termín realizácie: október, november 2020
Miesto realizácie:  Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Slovenská republika

V tomto období sme v rámci realizácie aktivity vybudovali v komunitnej záhrade CSS Zákamenné bezbariérový chodník W. Rowlanda a oddychovú zónu. Chodník je verejne prístupný a umožní prijímateľom sociálnej služby, návštevníkom a širokej verejnosti vstup do záhrady. V záhrade  si môžu  sadnúť, oddýchnuť a spoznávať prírodné dedičstvo. Liečivé byliny a rôzne druhy rastlín na vyvýšených záhonoch budú prístupné  aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. V rámci vybavenia komunitnej záhrady a oddychovej zóny bol zakúpený skleník, záhradný nábytok:  vonkajší ratanový set a platený stan so závažím.

          

Aktivita č. 3: Za poznaním kultúrneho a prírodného dedičstva Žilinského regiónu. Dvojdňová poznávacia spoločná aktivita na území Slovenskej republiky.

Termín realizácie: 29.7.2021 – 30.7.2021
Miesto realizácie:  Krásno nad Kysucou, Korňa, Strečno, Staškov, Korňa - Živčáková

1. deň: Zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb CSS Zákamenné a DPS Bułowice navštívili Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou, kde sa oboznámili s dejinami Kysúc od praveku až po súčasnosť. V poobedňajších hodinách  sa presunuli  k rieke Váh pod Hrad Strečno na splav rieky na pltiach. Neskôr navštívili Hrad Strečno.

  

2. deň: začali návštevou pútnického mariánskeho miesta Živčáková, kde sa zúčastnili v sakrálnom kostole Panny Márie Matky Cirkvi svätej omše za účasti miestnej komunity. V poobedňajších hodinách  navštívili 7 divov obce Korňa- ropný prameň, stáročné lipy, veterný mlyn. V obci Staškov navštívili rodný dom zaslúžilého umelca divadelných dosiek a filmu J. Krónera s prehliadkou jeho diel.

   

Aktivita č. 4.  Workshop „Spoločné zážitky našimi očami.“ Jednodňová aktivita na území Slovenskej republiky.

Termín realizácie:  20.8.2021 
Miesto realizácie: Centrum sociálnych služieb Zákamenné - komunitná záhrada

Dňa 20.8.2021 sa uskutočnil spoločný workshop, kde sa stretli zamestnanci a prijímatelia CSS Zákamenné a DPS Bulowice, zástupcovia zariadení sociálnych služieb, jednota dôchodcov a široká verejnosť. Workshop sa konal v  komunitnej záhrade a oddychovej zóne CSS Zákamenné. Témou Workshopu „Spoločné zážitky našimi očami“ bola prezentácia prírodného a kultúrneho dedičstva, prezentácia vizuálnych aspektov zachytených na spoločných aktivitách, život a dielo W. Rowlanda. Taktiež  sme si zaspomínali na našu spoločnú10- ročnú spoluprácu v rámci projektov PL – SK s našim partnerom z Bulowic.

    

Viac fotografií z realizácie mikroprojektu nájdete TU.