09.Sep.2022

„Orava a Morava – spoločne ku kvalite v sociálnych službách“

Názov projektu:
„Orava a Morava – spoločne ku kvalite v sociálnych službách“

Partneri projektu:
Centrum sociálnych služieb Zákamenné Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava

Obdobie realizácie mikroprojektu: 7/2022 – 2/2023

Realizácia projektu v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  2014 -2020.

 

Opis projektu:

Populačné starnutie je výzvou všetkých európskych krajín, najmä vo vzťahu k zabezpečovaniu starostlivosti o svojich občanov.  Spolu so zvyšujúcou sa zdravotnou starostlivosťou dochádza k predlžovaniu veku dožitia. Často však predlžovanie dĺžky života neznamená aj zvyšovanie kvality života. Najmä seniori s demenciou sú v konečných štádiách života ohrození na dosahovaní požadovanej kvality a dôstojnosti života, a to predovšetkým v prostredí inštitucionálnej starostlivosti. Tento stav je spôsobený mylným presvedčením, že ľudia v neskorých štádiách demencie potrebujú predovšetkým oddychovať. Preto sú neraz ponechaní bez dostatočnej aktivizácie, ktorá by podporovala a zachovávala kvalitu ich života. Pre ľudí s demenciou v jej neskorých štádiách je náročné komunikovať a integrovať sa s ostatnými ľuďmi a v zariadeniach sociálnych služieb už nie sú zapájaní do bežných skupinových aktivít. Zamestnanci zariadení vnímajú ako veľmi náročné prinášať do každodenného života týchto klientov radosť a zmysluplnosť najmä preto, že komunikácia s nimi je ochudobnená o spätnú väzbu. Bez nej majú zamestnanci často pocit, že aj napriek ich veľkému úsiliu je ich snaha zbytočná. Niektoré výskumy ukazujú, že priemerná denná interakcia medzi klientom s demenciou  a zamestnancami trvá dve minúty, okrem času na vykonanie nevyhnutnej osobnej starostlivosti. Projekt má nepriamo pôsobiť proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí. Motívom vzdelávania sú sociálne javy ako proces starnutia spoločnosti, očakávaná dĺžka života, strata autority starších ľudí a rozpad tradičných, medzigeneračných rodín. Všetky tieto sociálne problémy vedú k izolácii starších ľudí, ktoré ich tlačia na hranice.Počas projektu chceme rozvinúť techniky práce s klientmi v neskorých štádiách demencie a prostredníctvom spoločného vzdelávania preniesť tieto techniky do praxe. Vďaka projektu tak môžeme zvýšiť odbornosť zamestnancov, ich pracovnú spokojnosť a motiváciu, a zároveň tak zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Cieľ projektu:

Projekt je založený na dlhoročnej partnerskej spolupráci. Cieľom projektu je zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce regionálnych aktérov, ktorými sú zariadenia sociálnych služieb poskytujúce sociálne služby pre klientov a starších ľudí v Českej republike a na Slovensku. Projektovým zámerom je výmena skúseností a spoločné vzdelávanie zamestnancov partnerov.

Stanovený cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom kooperačnej aktivity zameranej na transfer know how, vytvorenia spoločnej metodiky zameranej na techniku práce s klientmi v neskorých štádiách demencie a realizácie spoločného vzdelávacieho programu zamestnancov v priamom kontakte s touto klientelou. Cieľovou skupinou sú obyvatelia (zamestnanci, klienti) cezhraničného regiónu Oravy a Moravy.

Aktivity projektu:

V projekte boli navrhnuté také aktivity, ktoré plne korešpondujú v cezhraničnom území partnerov v rámci platnej výzvy s prioritnou osou č.3- Rozvoj miestnych iniciatív a vytváranie a upevňovanie partnerstiev.

1. aktivita: Stretnutie pracovného tímu
Pracovný tím sa bude stretávať pravidelne za účelom kontroly plnenia stanovených úloh a prerozdelenia nových úloh. Súčasťou stretnutí bude aj kontrola plnenia cieľov a dosahovania výsledkov, diskusia nad prípadnými potrebnými zmenami a pod. Stretnutia budú prispievať k realizácii projektových úloh a aktivít.

2. aktivita: Dvojdňové školenie v ZPS Ostrava
Dvojdňové školenie v ZPS Ostrava a spoznávanie kultúry a tradícií Českej republiky, počet zúčastnených osôb je 20, z ktorých 10 je z ČR a 10 zo SR. 
Školenie bude zamerané na výmenu know-how a vzdelávanie v oblasti terapií „Snoezelen“a Bazálnej stimulácie.

3. aktivita Dvojdňové vzdelávanie v Terchovej 
Dvojdňové vzdelávanie v Terchovej (SR) spojené s workshopom na tému: Prístup ku klientovi s agresívnym správaním - počet zúčastnených osôb je 25 z toho 10 z ČR a 15 zo SR.

4. aktivita: Tlač propagačného materiálu
V rámci uvedených aktivít budú spracované inštruktážne videá a spracovaná metodika zameraná na nové trendy starostlivosti o klientov. Ďalej vo vlastnej réžii spracujeme Leporelo A4 s fotografiami z aktivít realizovaného  projektu.