26.May.2021

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

Názov projektu: „Orava a Morava tradične a zdravo“ Partneri projektu: 1. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika  2014 -2020.

Obdobie realizácie mikroprojektu: 2/2021 – 12/2021

Názov projektu:
„Orava a Morava tradične a zdravo“

Partneri projektu:
Centrum sociálnych služieb Zákamenné Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava

 

Opis projektu:

Obe strany hranice spája dlhodobá spoločná história, jazyk, zvyky, tradície, identita a postoje. Vzájomné poznávanie cezhraničného územia a regiónov je naša prirodzená súčasť a smeruje k ďalšiemu stupňu rozvoja partnerstva, kde partneri sú veľmi aktívni pri získavaní finančných prostriedkov z projektov EÚ, čo robí zariadenia sociálnych služieb modernými a kvalitnými.V roku 2018 sme s našim cezhraničným partnerom nadviazali spoluprácu pri realizovaní spoločného projektu v rámci Programu Interreg V-A SK–ČR. Hlavným problémom, k riešeniu ktorého chceme realizáciou nášho projektu prispieť, je zabudnutie na  bohatú spoločnú históriu v gastronomickej oblasti. Ľudia na Slovensku a v prihraničných regiónoch už od nepamäti žili v súlade s prírodou, dodržiavali zvyky a tradície, zachovávali kultúru a regionálne jedlá. Veľa zvykov v oblasti gastronómie sa viaže na obdobie nášho detstva, ktoré si nesieme počas života a veľmi málo v tejto oblasti inovujeme. Zabúdame na to, čo varila stará mama a na to, čo nám tak v detstve chutilo. Výživové odporúčania sú individuálne a líšia sa v závislosti od veku, pohlavia, aktuálneho zdravotného stavu, miery pohybovej aktivity, chorobnosti a výživových zvyklostí každého človeka. V uvedenom projekte zrealizujeme spoločnú výmenu skúseností,v oblasti nutrície  partnerských zariadení, smerujúcu k zachovaniu tradičných receptov našich jedál a tým chceme pôsobiť aj na mladšiu generáciu, aby si zachovali svoje tradície a udržiavali a rozvíjali regionálnu gastronómiu v pohraničí. Cieľom projektu je zvyšovať úroveň schopností, znalostí a zručností, výmena know how medzi partnermi s cieľom poskytovania kvalitnej soc. služby, získanie zručností v odborno-osobnostnej pripravenosti, čím sa zlepší organizácia práce zamestnancov.

Cieľ projektu: 

V súvislosti s demografickým vývojom narastá potreba poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Výživa patrí medzi základné fyziologické potreby, je dôležitou podmienkou zachovania ľudského života a udržania zdravia, vo vyššom veku to potom platí dvojnásobne. Stopy tradičnej kultúry a gastronómie nájdete v každej časti Oravy a Moravy. Regióny sú fascinujúce nielen krásou svojej prírody, kultúry, ale aj tradíciami a gurmánstvom. Cieľom predloženého projektu je výmena skúseností a  know how v oblasti zdravej výživy a nutrície, prehĺbenie a upevnenie spolupráce. V tejto súvislosti v oblasti kultúrnych tradícií zorganizujeme na obidvoch stranách spoločnú verejnú aktivitu zameranú na regionálnu gastronómiu, navštívime miesta spojené s gurmánstvom  našich predkov, za účelom reminescencie.

Aktivity projektu:

V projekte boli navrhnuté také aktivity, ktoré plne korešpondujú v cezhraničnom území partnerov v rámci platnej výzvy s prioritnou osou č.3 - Rozvoj miestnych iniciatív a vytváranie a upevňovanie partnerstiev.

1. aktivita: Stretnutie pracovního tímu.
Miesto konania: CSS Zákamenné, počet osôb 5 (3 zo SR, 2 z ČR).

2. aktivita: Výživa seniorov v súlade s nutričným štandardom. 
Dvojdňová aktivitu v Ostrave pre zamestnancov zameraná na výmenu know how v oblasti Štandardu nutričnej starostlivosti pre klientov. Počet zúčastnených osôb 8 z ČR a 12 zo SR. 

3. aktivita: Spoznávame kultúru a tradície Slovenska. 
Usporiadanie spoločnej verejnej kultúrnej aktivity po stopách Juraja Jánošíka.  Počet zúčastnených osôb je 45 z toho 20 z ČR a 25 zo SR.

4. aktivita:
A. Varíme tradične a zdravo na Morave.
B. Varíme tradične a zdravo na Orave
Jednodňové aktivity pre obyvateľov cezhraničných regiónov. Varenie tradičných českých  jedál s prepojením na školenie o nutričných hodnotách. Varenie tradičných slovenských  jedál s prepojením na skúsenosti získané v partnerskom zariadení. 
Počet zúčastnených osôb je 45 z toho 20 z ČR a 25 zo SR. 

5. aktivita: Tlač propagačného materiálu.
Receptár jedál z  Oravy a z Moravy a nástenný kalendár na rok 2022.

V rámci mikroprojektu sme s našim cezhraničným partnerom realizovali nasledovné aktivity:

Aktivita č. 2: Výživa seniorov v súlade s nutričným štandardom. Dvojdňová aktivita na výmenu know how pre zamestnancov partnerských zariadení v Ostrave.

Termín realizácie:  13.7.2021 – 14.7.2021
Miesto realizácie: Ostrava, Česká republika

1. deň: Zamestnanci sa zúčastnili workshopu o nutrícii, kde sa zoznámili s certifikovanými dokumentami, s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním nutričnej starostlivosti o seniorov. Oboznámili sa s nutričnými hodnotami  pri príprave jedál a so zdravými receptami.  V rámci aktivity pripravili podklady na vypracovanie nutričného štandardu podľa vzoru cezhraničného partnera .

2.deň: Príprava konkrétnych tradičných receptov jedál cezhraničných partnerov, ktoré budú obyvatelia cezhraničných partnerov pripravovať na ďalších aktivitách v inovovanej verzii, a ktoré budú zároveň zaznamenané vo vydanom Receptári jedál a upravené ako fotorecepty  do tabletov.

  

Aktivita č. 3 : Spoznávame kultúru a tradície. Jednodňová spoločná aktivita na území Slovenskej republiky.

Termín realizácie: 19.8.2021
Miesto realizácie: Oravská Lesná, Liptovský Mikuláš, Valašská Dubová

Zamestnanci a prijímatelia oboch partnerských zariadení navštívili Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde navštívili Expozície Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, Jánošíkova mučiareň a Jánošíkova súdna sieň. Vystavené fragmenty, dokumenty a rôzne nástroje na mučenie v navštívených expozíciách nám priblížili atmosféru doby, v ktorej žil Juraj Jánošík. Vo Valašskej Dubovej sme navštívili „Jánošíkovu krčmu“, kde sme ochutnali tradičné slovenské jedlá.