23.Dec.2013

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Na základe vzájomných vzťahov, ktoré máme s Domom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów v Bulowiciach a vďaka príležitosti zapojiť sa s projektom do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa nám otvorila cesta k získaniu potrebných finančných prostriedkov a taktiež šanca prehĺbiť našu začínajúcu spoluprácu.

                                                                                                         

                                   

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
2007 - 2013

 

DSS a ZPS Zákamenné a DPS Bulowice

 

Na základe vzájomných vzťahov, ktoré máme s Domom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów v Bulowiciach a vďaka príležitosti zapojiť sa s projektom do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa nám otvorila cesta k získaniu potrebných finančných prostriedkov a taktiež šanca prehĺbiť našu začínajúcu spoluprácu.S našim cezhraničným partnerom sme sa tri  krát zapojili do vyhlásenej výzvy a tri krát sme  boli úspešní.

 

Prvý projekt s názvom "Vytvorenie udržateľnej spolupráce prostredníctvom propagácie, vzdelávania, kultúry, turistiky a športu" sme realizovali v období od marca 2010 do februára 2011. Aktivity realizované v rámci projektu zvýšili možnosť klientov integrovať sa do spoločnosti. Klienti mali možnosť zmysluplne vypĺňať svoj voľný čas a aktívne prežívať život v zariadení. Stretávali sa na spoločenských akciách ako bol:športový deň, spoločná práca v tvorivej dielni spojená s odovzdávaním si zručností a prezentáciou vyrobených výrobkov, zoznámenie sa s poľskou a slovenskou kultúrou a tradíciami. U personálu obidvoch zariadení došlo k výmene skúseností, rozšíreniu odborných znalostí, nadviazaniu spolupráce v oblasti práce s klientom, čo má dosah na zvyšovanie kvality, dostupnosti a efektívnosti sociálnej starostlivosti.

 

Druhý projekt pod názvom: „Prehlbovanie spolupráce prostredníctvom folklórnych tradícií, prezentácia zručností zariadení sociálnych služieb“ sme začali realizovať v júli 2011 s trvaním do júna 2012. Nadviazali sme na predchádzajúcu spoluprácu a rozšírili ju o vzájomnú výmenu folklórnych tradícií našich predkov,  spoznávanie kultúrneho dedičstva Oravy, Euroregiónu Beskydy, slovenskej a poľskej ľudovej tvorby a kultúry. Naším cieľom bolo realizovať a podporovať kultúrno - spoločenské podujatia, medzi ktoré patrili: výstava prác klientov našich zariadení v priestoroch ŽSK, deň ľudovej piesne pod názvom "Spievajme srdcom" a kultúrne podujatie Majówka spojené s prezentáciou výrobkov našich klientov.

  

Tretí projekt: "Spoločne športujme, spoznávajme prírodné a kultúrne dedičstvo našich regiónov" sme začali realizovať v marci 2013 s plánovaným termínom ukončenia v decembri 2013. Hlavným cieľom projektu bolo prehlbovanie a rozšírenie už nadviazanej cezhraničnej spolupráce v oblastiach športovo - spoločenských aktivít, poznávaní slovenského a poľského prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci projektu sme na novovybudovanej športovo-oddychovej zóne usporiadali spoločné športové podujatie pod názvom Športový deň, zorganizovali sme poznávacie výlety, ktoré prospeli k prehlbovaniu priateľských kontaktov a obohatili život našich klientov.

Viac informácií a fotografií z realizácie tretieho proprojektu nájdete TU.