04.Jun.2020

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov – možnosti odvolania súhlasu

 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá soba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať  udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 

  1.   emailovou žiadosťou zaslanou na adresu dsszakam@vuczilina.sk
  2.   telefonicky  043/043/55 92 515, alebo
  3.   zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali.