Terapie

V rámci komplexnej rehabilitácie ( liečebnej, pracovnej, sociálnej) sa v zariadení využívajú rôzne druhy terapií individuálnou a skupinovou formou.

Ergoterapia - liečebný postup formou zamestnávania. Ide o pracovnú, resp. činnostnú terapiu, ktorá prostredníctvom zapájania klienta do zmysluplných a tvorivých činností sa snaží rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne schopnosti, zručnosti, návyky a osobnosť klienta. Pokiaľ je to možné, je vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity a zároveň motivácie k práci vlastnými rukami.

Pracovná terapia - tvorivá činnosť klientov s rôznymi materiálmi (drevo, papier, prírodný materiál).

Kulinoterapia -  príprava jednoduchých jedál v kuchynke v rámci sociálnej rehabilitácie.

Biblioterapia,  Arteterapia,   Muzikoterapia, Dramatoterapia,  Záujmová činnosť,   Kultúrno - spoločenské aktivity,  Športové aktivity.

V zariadení sa uplatňuje ošetrovateľský koncept na báze bazálnej stimulácie. Koncept využíva mnoho vlastných techník a tréningových programov, ktorými sa u človeka dosahuje stimulácia somatická, taktilno - haptická, vestibulárna, vibračná, orálna, optická, olfaktorická a auditívna.

V rámci sociálnej rehabilitácie sa podporuje samostatnosť a sebestačnosť klienta nácvikom zručností vedúcich k zaradeniu do spoločenského prostredia a aby sa minimalizovali priame a nepriame dôsledky dlhodobého postihnutia.

V CSS Zákamenné -  pracovisko Zákamenné sa pri pracovnej terapii zameriavame najmä na prácu s drevom v stolárskej dielni, prácu s hlinou a papierom, arteterapiu, prácu  v dramatickom krúžku, práce v záhrade, práce pri úprave okolia zariadenia, turistiku spojenú so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a hríbov. 

V CSS Zákamenné -  pracovisko Oravská Lesná sa pri pracovnej terapii zameriavame najmä na prácu s prútím a papierom, háčkovanie, vyšívanie, kulinoterapiu, arteterapiu, práce pri úprave okolia zariadenia, turistiku spojenú so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a hríbov.

V CSS Zákamenné - pracovisko Zubrohlava sa pri pracovnej terapii zameriavame najmä na tkanie kobercov, vyšívanie, háčkovanie, arteterapiu, práce v záhrade, práce pri úprave okolia zariadenia, turistiku spojenú so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a hríbov a na sezónne športy.