Rozpočet na rok 2019 a počet zamestnancov

 

Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

Rozpočet na rok 2019

 

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2019 

Tabuľka: Záväzné ukazovatele a limity rozpočtu podľa zdroja rozpočtovej kvalifikácie platnej na rok 2019

Výdavky celkom

1 365 256 €

V tom:   Bežné výdavky /41/

1 223 960 €

  

              z toho: 610 – mzdy, platy, služ. príjmy a OOV

618 720 €

                          620 – poistné a príspevok do poisťovní

237 201 €

                          630 – tovary a služby

357 390 €

                          640 – bežné transfery

10 649 €

              Kapitálové výdavky

141 296  €

 

Počet zamestnancov CSS Zákamenné: 90